משחק רפעה ינפוא באינטרנט

                                  Dirt Bike Trials קחשמ

רפעה ינפוא (Dirt Bike Trials):

.תוינוכמ ץורימ םיעונפוא לש םינוש םימגד תרציימה הלודג הרבחב ןחבמ .עונפוא לש שדח לדומ ןחבי אוה Dirt Bike Trials קחשמב םויה .השק חטש םע םיחטש ךרד רבוע רשא ,שיבכה לע עוסנל ךירצ ךלש רוביגה .םירחא םילושכמו םינוש םינשרק ןקתוי הז לע םג .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב ךלש עונפואה תא ץיאהל ךרטצי ךלש רוב .springboards תועצמאב ךלש עונפואה לע ץופקל לוכי התא שיבכה לש םינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות