משחק םיינפואה לצ באינטרנט

                                  Shadow Bike Rider קחשמ

םיינפואה לצ (Shadow Bike Rider):

.ק' ג ריעצ רוחב םע לצ םלועב רבד לש ופוסב התא בכור םיינפואה לצ קח .ולש טרופסה ינפוא לש הגהה ירוחאמ תבשוי ךלש תומדה .הלש תוארמה לכ תא תוארלו הזה םלועה ךרד עסמל תאצל הצור אוה ,הז לע .תאזה הקתפרהב ול רוזעת התא .עונפוא לע שיבכה לע דלווית זגה לש תידיה לע הציחל ךלש רוביגה .המדאב םיבר םילשכ ויהי שיבכל .םילבטמ הלא לכ לעמ ץופקל הז לע ץופקל ךרטצת ,עונפואה תא ץיאהל םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות