משחק םיגומלא ףיר באינטרנט

                                  Coral Reef קחשמ

םיגומלא ףיר (Coral Reef):

.תוארל והשמ דימת שיש ךכ ,םיבר םי ירוצי לש םתיב םה םיגומלא תוינוש .תינוש יבשות תא ריכהל םיל לולצל ךל תינוש ףיר קחשמב .לכל לעמ תובותכ םע ךלומ ועיפוי םה הליחת .ומגרותי תומשה תא קחשל ךל חונ יכה הפשה תא רחב .שדח ןולחב עיפוי אוהו רוצי לכ לע ץחל ןכמ רחאל .ותוא םיוולמה םינטק םירוציו הרחבנש תומדה לע רפסל ,טסקטה תא הארת .םלש קנע שירכ ףורטל לוכי םיה בכוכ יכ ,לשמל ,םיניינעמ םירבד הברה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות