משחק 2 בכור באינטרנט

                                  Rider 2 קחשמ

2 בכור (Rider 2):

.ולש םלועב תובר תויורחת חצנל עונפוא בכור רוזעל ולכות ,2 בכור קחש .לולסמה לע הז תא קודבל ןמזה עיגה וישכעו ,ןואינ עונפואה תא גרדשל .תרבוגו תכלוה תוריהמב המידק רהמי אוה ,זגה רותפכ לע ץחלו הגהה ירו .המדאב םילבטמו הלולת הדירי ,ספטמ הברה שי ענ אוה הבש ךרדה .עונפואה לש תוריהמה תא ןיטקהל ילבמ םינכוסמה םירוזאה לכ ךרד קומחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות