משחק ץורמ תיאשמ תצלפמ ריינ באינטרנט

                                  Paper Monster Truck Race קחשמ

ץורמ תיאשמ תצלפמ ריינ (Paper Monster Truck Race):

.ק'ג םשב עובצ םדא ייח ריינ םייושע םיטקייבואה לכ ובש אלפנ םלועב .תונוש תויורחתב קלח חקול ןמזה לכו ץורימ לע דואמ טוהל אוה ונלש רו .תויורחת המכב חצנל ול רוזעל ולכות עזג תיאשמ תצלפמ ריינ קחשמב םוי .ךלומ ךלש תיאשמה תא הארת התא .שיבכה ךרואל המידק תינוכמה תא עיסת התא ,הפצרה לע זגה תשווד תא םי .שיבכה לש םינוש םינכוסמ םיקלח ינפ לע אובת ךרדב .םתוא לעמ ץופקל ולכוי תוציפק שמתשמ התא .ץורימה תא דבאמ התא זא יכ ,ךופהל תינוכמה תא תתל אל אוה רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות