משחק ריהמ שיבכ באינטרנט

                                  Highway Cruiser קחשמ

ריהמ שיבכ (Highway Cruiser):

.Cruiser שיבכ ץורימב ףתתשהל לוכי התא ,עונפוא לע הביכר אל ,ןכ ינפ .ךב יולת לכה לבא ,ןורחאה לדומה אל הזש ןמזב ,ךל הכחמ ההובג תוריהמ .בכור ומכ לולסמ ךלומ תוארלו הגהה ירוחאמ בשוי ,ילאוטריו עונפוא תו .ביתנ ךל תתל םיכלוה אל םהלש קסעה לע םירהממ םה ,' וכו ,םירדנט ,תו .םירצ םירעפ ךותל קילחהל ,ןרמתל תלוכיה אוה םיינפואה לש ןורתיה ,םב .םישדח םיעונפוא חותפלו ףסכ חיוורהל ,תוסירק אלל תוריהמ לע רהמל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות