משחק םודא רודכ באינטרנט

                                  Red Ball קחשמ

םודא רודכ (Red Ball):

.םוקימה לע רתוול ךלוה אל אוהו םיבר םיקחשמ לש תישארה תומדה אוה םו .ותופתתשה םע לוב דר ארקנש שדחה לזאפה תא שוגפ .הדשה לש ינשה הצקב םקוממה ,ולש שדחה תיבל סנכיהל הצור רש .ילמרונ רבעמ ול קפסתש ירחא קר אובת איהו ,ךלש תווצל הכחמ אוה לבא .ךירדמ םישלושמ תועצמאב תושעיהל לוכי הז .רחא םוקמל לגלגיו ףוחדי אוה זאו ,לושכמ עיפוי םא ןוויכ תונשל לוכי .םאתומ וא ריסהל ןתינ אל יכ ףוקעל םילושכמה תאו תוחתפמה תא ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות