משחק אחספה גח הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Easter Hurly Burly קחשמ

אחספה גח הכיסנה (Princess Easter Hurly Burly):

.אחספה גח לש הגיגחל םיננוכתמ םלוכ ,תויפה תכלממב .רודכה ןנוכתהל ןא הכיסנה רוזעלו תוכלמה ןומרא תכלל םוחב תועובשה ג .ךינפל התוא הארתו הכיסנה רדחב ךמצע תא יאצמת תא .הארמה לומ בשת ונלש הרוביגה .הינפ לע רופיא םישל ךרטצת רשא תרזעב םינוש הקיטמסוק רקש היהי הלש .רודכה לע םיילענו הלש םידגבה תא םירהל ךירצ התא הז תא השוע התאש י

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות