משחק םיגד ירושיק באינטרנט

                                  Fish Connections קחשמ

םיגד ירושיק (Fish Connections):

.םירשק םיגד לש תרחא הסרג ךל םיגיצמ ונאו קחשמה בחרמל הכפהו הנכדוע .םימחה םיה יבשות ,םיינועבצ םיגד לש ןווגמ םיכשמנ םיחיראה לע .ילאוטריו גיד לויט לע ךלי ינועבצ ראפ ףקומ ךמצע תא אצמת התא .שרדנ לופיט ,ךרוצ ןיא גיד טומ .גד ותוא תא אוצמלו שרגמה תא קודבל .םירחא םיחירא לש הרוצב םהיניב םוסחמ ןיא םא ירשפא הז ,קחרמ אל לבא .הנוכנה עדימה תינולחל בל ומיש ,לבגומ ןמזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות