משחק רוטפירד ובמל באינטרנט

                                  Lambo Drifter קחשמ

רוטפירד ובמל (Lambo Drifter):

.יניגרובמל איה רתויב תוקזחה טרופסה תוינוכממ תחא .םירחא םינייפאמו הלש תוריהמה תא קודבלו וזה תינוכמה לש םינוש םימג .הלש הגהה ירוחאמ תבשל ךרטצת ,תטרופמה הרושה ןמ תינוכמה לש ןושארה .שיבכה לע המידק ץורל ולכות זגה תשווד לע הציחל ידי לע .תודח תוינפ הברה היהיו לתפתמ יד היהי הז .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב םיבוביסה לכ תא רובעל ךרטצי ףחסיהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות