Ninja Shadow Class קחשמ

ה'גנינה לצ (Ninja Shadow Class):

.םינוש םימוסק םירוצי דומעל לגוסמ תויהל בייח ,םינוש םישנא םע המיח .םהלש לצה םע ןמאתהל םימחולה דחא רוזעל ולכות הקלחמ ה'גנינה לצ קחש .תדחוימ הרשכה עקרקה לע היהת ךלש תומדה .םוקמ לכב םירזופמ םיצפח לש םימיוסמ םיגוס ףוסאלו ץורל ךרטצי אוה .לצ ה' גנינ ליעפי םיבקעה לע וירוחאמ .לצה םע עגמה ןמ קמחתהל ץופקל ,ץורל ךרטצי ונלש רוביגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות