Ninja Class קחשמ

ה' גנינ דמעמ (Ninja Class):

.ןחבמה תא רובעל בייח ,םירהב הובג שדקמב אצמנה ,דחוימ רפס תיבב רשכ .רטסאמה לש תרתוכה רובע תאזה הניחבה תא רובעל םהמ דחא רוזעי קחשמה .דחוימ םילושכמ סרוק רובעל ךירצ ךלש רוביגה .םימיוסמ םיקחרמ ידי לע םידרפומ םהלש סגה יעמה בכרומ היהי הז .והנשמל דחא רוטמ ץופקל ךרטצי ךלש רוביגה לש תוציפק טלוש התא .תומי אוה ,ה' גנינה ךותל לפונ םהמ דחא תוחפל םאו ריוואב וסוטי רשא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות