משחק / הגוע תושגנתה באינטרנט

                                  Clash of Cake קחשמ

/ הגוע תושגנתה (Clash of Cake):

.םירחא םיפשב הרחתמו רתויב בוטה תא םהב האור אוה ,וירצומב אנקמ ףש .שגפיי רשפתמ יתלב הפאמ םיפש ינש ,הגוע לש תושגנתה קחשמב .תוגוע לע קבאמ ןגראל ךיא ,רתוי םכח המ רבד ןיבהל וחילצה אל םהו ,ר .טובה דגנ קחשל לוכי התא לבא ,ךלש םיביריה תא להנל ףתושכ יתימא רבח .ביריה תא רשאמ רתוי תודוקנ עיקבהל ךירצ התא חצנל ידכ .ברקה תא קיספמ התא ,םימעפ שולש הרוי התא םא .בטיה םינווכמ םירוקרז תושעל וחכשת לאו םיפפועמה םיטיווקסיבה תא עו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות