משחק באינטרנט

                                  Dockyard Car Parking קחשמ

(Dockyard Car Parking):

.ונלש ילאוטריווה ףסכה רובע השדח תינוכמ שוכרל תונמדזה ךל שי .רתוי ינרדומ לדומ תונקל וא םייפלא רובע ותוא בואשל םניחב םודאה לדומה תא תחקל לו .אצמנ אלו םיפיצרה רשאמ רתוי בוט לבא ,טקשו ןימא ,הינח ךירצ התא תינוכמה רובע .רחא םוקמב עיפוי שדח דחא ,וילא עיגת רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות