משחק הינח רגתאה טרופס תינוכמ באינטרנט

                                  Sport Car Parking Challenge קחשמ

הינח רגתאה טרופס תינוכמ (Sport Car Parking Challenge):

.יטרפ הינח םוקמ ,רתוי בושחו ,תראופמ טרופס תינוכמ לעב התא .ונח החלצהב ותוא אוצמל ולכות רגתאה רגתא טרופס תינוכמ קחשמב וישכע .תכלל ךירצ התא ןוויכ הזיאל ןייצמה ,ץחב הוולמ היהת התא ,קנע הינח שרגמב דוביאל ת .גופי ולש הנמזהה רובע ןמזה תרחא ,ירשפאה םדקהב ךלש םוקמה תא אוצמל בייח התא .םוקמ תברקב וא םוקמ תברקב תודמועה תוינוכמה רפסמ םג ומכ ,הנתשי הינחה שרגמ לש ימ .תוכרדמ וא תוריק לסחל יוצר אל םגו ,םהמ דחא ףאל קיזהל ךירצ אל התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות