משחק באינטרנט

                                  New Year Find The Golden Knife קחשמ

(New Year Find The Golden Knife):

.חצונמ יתלב םחולל ךופהי הנשה שאר ברע בהזה ןיכס תא אצמי ימ יכ תרמוא הקיתע הדגא .רקי ץפח אוצמל םיעצמאה לכב טילחה ןכלו ,דחא תויהל הצור תמאב בהזה ןיכס תא אצמ הש .t1nnym תורעי וא ההכ תורעמה ךרד טטושל ךירצ אל התא ,תאז תושעל ידכ .רטועמ דלומה גח ץע דיל קוניתהו סואלק הטנס ןאכ שוגפל לוכי התא ,דלומה גח תושפוחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות