משחק רפוס באינטרנט

                                  Super Sellout קחשמ

רפוס (Super Sellout):

.םישנאל רוזעל גייס אלל ןיטולחל יפוד אלל ןיטינומ שי ירוביג לכ אל .בוקעל המגוד אל אוה Superout קחשמה לש ויפוא .ותדובע לע םלושיש דע זוזי אלו ינדמחו ינונטק ,ןטחס אוה .העושיל הריכמ ןגראל ןכומ אוה וישכעו ,םלשל תונובשח הברה ול ויה הנשה ףוסב לבא .הז לשב אוה סרפה םא םלוכל רוזעי ונלש רוביגה ,עשופ וא ןברוק תמאב :הרזע ךירצ ימ .חיוורהל לוכי התא ובש בצמ לש התעפוה תא תוריהמב ביגהל ול רוזעת התאו ,תוגגה לעמ .האלה ךישמהלו ןיבהל ידכ F שקמ לע שקה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות