משחק הדעסמ באינטרנט

                                  Beach Restaurant קחשמ

הדעסמ (Beach Restaurant):

.ראשה לכ םתוא ליכאהל םינוש םימיעט םילכאמ ןיכי רשא ,השדח הדעסמ החתפנ ,םיענ ףוח .רקובהמ ךילא ועיגי תוחוקלה .םימיוסמ םייולג תונמ ויהי םתוא לע .הנמה לש ןוכתמה יפ לע םהמ לשבל ךירצ התאש םירמוחה תא תחקל ךירצ התא .ךסמה לע תוארוהה תא עצבל ךירצ קר התא .הז רובע םולשת לבקלו תחלצ תוחוקלל תתל ןכומ התא רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות