משחק תודרשיה יבמוז - 3D לסקיפ ברק באינטרנט

                                  Combat Pixel 3D - Zombie Survival קחשמ

תודרשיה יבמוז - 3D לסקיפ ברק (Combat Pixel 3D - Zombie Survival):

.רתוי רומחו שדח ןוסא הרק ךיא ,תומחלמ םע ונדדומתה ,קולבה לש לסקיפה םלועב ,הנורח .ןמזה לכ םיבערו םיינפקות םה .רשב תרוצב ינגרוא ןוזמ - תדמתמ הנוזת םיכירצ םה ,םהלש היגרנאה תא שדחל ידכ .עוגנ תא סורהל ךירצ התא ,םלועה יבחרב טשפתה הפיגמה דע .וביבס טשפתמ אוהש הנחצ הנוכנ אל הכילה ידי לע קוחרמ םיבמוז דמול התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות