משחק םירבחו יברב תויפה תגלפמ באינטרנט

                                  Barbie and Friends Fairy Party קחשמ

םירבחו יברב תויפה תגלפמ (Barbie and Friends Fairy Party):

.היזטנפהו תודגאה םלועמ םיבר םירבח שי יברבל .דואמ הדומח תחא היפ םע םירבח השע יפויה דחוימב .הלש רעיה יאלפ לע תרפסמ הייפהו ,הלש ןונגסהו יפויה תודוס תא הל תרפסמ הנפוא תשא .הביסמל ןימזהל ידכ הרענה לא הסט איה םויה .ביבאה תנוע תחיתפ לש םוסקה הזחמה תליחת ינפל ןמזב תויהל הצור אוה םא ןנוכתהל ןמז .םייפנכ םע תיתימא המוסק הדלי ומכ הל הארייש ידכ יבראבמ יבראב תא ךופהל ךירצ ןכלו .םייפנכ חוטב תויהל תשובלת םירהל ,איצמהל