משחק יתיא ןנוכתת יבראב באינטרנט

                                  Barbie Get Ready With Me קחשמ

יתיא ןנוכתת יבראב (Barbie Get Ready With Me):

.הלש שדחה םידגבה ףסוא לע היזיוולטה יצורעמ דחאל ןויאר תתל הכירצ יבראב םויה .היזיוולט יכסמ לע בוט תואריהל הנוכנ הרוצב המצע תא םישל ךרטצת איה ,הליחתמ איהש .הזב הל רוזעי יתיא ןנוכתת יבראב קחשמב ונחנא .םידחוימ םיטושיק םע הלש רעישה תא טשקל הלש רעישה תא השענ ונחנא ,לכ םדוק .הינפ לע רופיא ליחהל התא הקיטמסוק תרזעב ,ןכמ רחאל .יבראב רובע םידגבה תאו םיילענה תא רוחבל ,השבלהה רדחל ךלוה ירחא ,וישכע .תורחא םישנ לש םירזיבא וא םיטישכת הזיא םע לבקתהש הנומתה תא ףיסוהל ,הז תא תושעל