משחק באינטרנט

                                  Minecraft Hidden Wheels קחשמ

(Minecraft Hidden Wheels):

.היבשות לש תוחונל םג אלא ,םילרנימ לש ליעי יוצימ רובע קר אלו דויצ םע תוריהמב אל .תונוש תודובע רובע תודחוימ תוינוכמ ,יצורמ רובע ,םיעסונ תלבוהל תיבה קשמ :תונוש .םילגלג רסוח - תחא היעב שי םלוכל .םירסחה םיגימצה לכ תא אוצמלו קחשמה לש ןמזה לע שלב תויהל איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות