משחק !רוצמ ןולב לזמ באינטרנט

                                  Evil Balloon Siege! קחשמ

!רוצמ ןולב לזמ (Evil Balloon Siege!):

.שדח ןוסא הצצ ,ותנידמ תולובגמ ואבצ תא קיחרהלו ןכש שינעהל עסמל אצי ךלמה דועב .םיער םימודא םירודכ ידי לע תבשוימ התייה תיתוכלמה הריטה .םיבשותו םיתרשמ םשמ ועסנו ,ןומראה תומלוא לכ תא ושבכו תוריהמב ורזפתה םה לבא ,םי .ורי תויהל םיבייח םה ,םישלופ ריוואה תא קיחרהל ידכ .חותפה ןולחה ךותל הצוחה ןעשנ רודכה ומכ תורילו חתותה תא הניעט .רוגס םיסירת ינפל תוריל ןמז שי תונמוימ תצק חקיי הז !ערה ןולב רוצמב ךלש םיטיהלה תא רופסל התא הנוילעה תילאמשה הניפב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות