משחק הנפוא ךיראת יברבו הזלא באינטרנט

                                  Elsa and Barbie Date Fashion קחשמ

הנפוא ךיראת יברבו הזלא (Elsa and Barbie Date Fashion):

.רתויב םישדחה םימגדה וגצוי הבש םידגב תכורעתב רקבל תוצור הזלא התרבחו יברב .הז עוריאל םימיאתמה םידגבה תא אוצמל תונבל רוזעל הנפוא ךיראת יברבו הזלא קחשמב ו .הארמה לא תכללו םהלש רדחל םיכלוה ונחנא הליחת .רופיא תונבה תא תושעל ךירצ התא .הלש רעישה תא תושעל ךלש רעישה תא קרסמ וישכע .םיילענו יתנפוא דגב רוחבל םידגב ןורא תא חותפל םייסמ התא רשאכ .עוריאל תכלל םינכומ םה וישכע