משחק םיתשקה באינטרנט

                                  The Archers קחשמ

םיתשקה (The Archers):

.ןמא היה לצבה תולעבב רשא ,דחוימב ךרעומ תומחלמ הכולמה תואבצ לכב םייניבה ימיב .בטיה םינווכמ םירויה תוהזל ודעונ רשא ,תויורחת םינגרואמ ,תורמשמ ויה תובורק םיתע .םיתשק לש התיכל סנכיהל תומדקומב םיבוביס לכ תא רובעל םירמושה דחא רוזעל ךרטצי סר .יריל הריזל סנכיי ונלש רוביגה .חופת עטניי וילעש בירי היהי ולומ .םיעובק םיחוורמב ךב הריי אוה .ץח םישלו ךלש תשקה תא איקהל תוריהמב ךרטצת ,ןכל .חופתה ךותל לופיי הזש ךכ ץח תוריל ךירצ התא ןווכמ תוריהמב זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות