משחק רותפכה לע ץחל באינטרנט

                                  Press The Button קחשמ

רותפכה לע ץחל (Press The Button):

.רותפכ לע ץחל קחשמב בר ןמז ךשמב דמעמ קיזחהל היהי תויורשפא הברה ךל ןתיי טושפ םו .הנוילעה תילאמשה הניפב אלמ םודא םלוס ךיא הארת התאו הציחל לחתה .לובגה אל הזו דחא קורי - ןכמ רחאלו ,בוהצ הדימ הנקב - אבה עיפומ ינשה ,לובגל העי .קחשמה יאנת תא רפשל הגרדהב ליחתהלו לאמשמ תישימחב לחה ,םילמס העשת הארת ןלהל .תופיצרב ץוצק תויהל ידכ הברה תויהל םילוכי םינמסה ,רותפכה לע ץוחלל היהי ומצע רש .תורחא תויומדו םימסוק וירחאו ,םיקד םיקורי םינילבוג רוכשל ,ןכמ רחאל .יולימ תומר תא ושעיו רותפכה לע וצחלי םלוכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות