משחק העונתה בכור באינטרנט

                                  Traffic Racer קחשמ

העונתה בכור (Traffic Racer ):

.הליחתכלמ ןועט הבוח דבכ ררקמ לש גהנה םתאש םכמצעל וראת .לבסנ יתלב םוח שי בוחרבו ,המישמה םע דדומתהל לוכי אל ררקמה ,הלכתמ ןוזמ אוה ךלש .לודג דספה אוהש ,הרוחסה תולע תפסותב קנע סנק םלשל ךרטצת תרחא ,םוגפ אל הרוחסה תא .םיקוחל רשק אלל ,לוקה תוריהמב רהמל איה הצוחה הדיחיה ךרדה .הרובחת הברה לבא ,דחא רויס ןיא שיבכה לע ,לזמ ךל שי .םהב שגנתמ אל ,תוינוכמ בבותסמ ,תוריהמב ןרמתל ךירצ הז .העונתה Racer הנואת ךותל ולבקת התאו תחא האיגש