משחק םיליט קור וגל באינטרנט

                                  Lego Rock Rocket קחשמ

םיליט קור וגל (Lego Rock Rocket):

?םיליכמ וגל םיקיתע םיכובמ תושעל תודוס המ .םתוא רוקחל לוכי התא םע ונחנא ,Rock Rocket וגל קחשמב םויה .המדאל תחתמ דרת תדחוימ הפילחב השובל ונלש תומדה .ךלש תומדה הרוי רשא תדחוימ הנוכמ הנה .ךלש רוביגה תא הרית איה ןמז המכ ירחאו היגרנא הל תתל ךרטצת רבכעה תא זיזמ התא .ותסיטב טולשת התאו ,קוניצה לש ןורדסמה ךרואל סוטי אוה .היגרנא רזחשל וא חיוורהל ךל ןתיי יכ סונוב םינוש םיטירפ ףוסאל ךרטצת ,רשפאה לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות