משחק םוב הינח באינטרנט

                                  Parking Boom קחשמ

םוב הינח (Parking Boom):

.הינח איה הלודג ריע לכב תירקיעה היעבה .עיגהל דואמ השק ובש יונפ ןמז והשפיא שי ןכלו היינחה שרגמב םהלש תוינוכמה תא םישל .םוקמל עיגהל השק הזכ לע ךלש תינוכמה תא תונחהל הסננ םוב הינח קחשמב םויה .ךסמה לע הנוח תינוכמה תא הארנ .יונפ םוקמ תוארל םג ולכות .ריוואל ותוא קורזל ךרטצת הז לע לבקמ תנוכמ המ הנשמ אל .הציפקה הבוגו חוכ לע יארחא אוה יכ ץח הארת התאו רבכעה םע הז לע ץחל ,תאז תושעל י .הלש ןוכנה םוקמל הלעת הנוכמה יכ ןוכנ תבשיח םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות