משחק II ופ גנוק החפשמ שיא תמועל יאקירמא אבא באינטרנט

                                  American Dad vs Family Guy Kung-Fu II קחשמ

II ופ גנוק החפשמ שיא תמועל יאקירמא אבא (American Dad vs Family Guy Kung-Fu II):

.תונולמה דחא דיל רצעו םיה דיל החונמל עיגה ינקירמאה באה .ןיפירג תחפשמ םגו ,םש םג התיה הרצה לבא .דויפ םהל שי וישכעו ובר דימ םהש הרק הז זא .Kung-Fu II החפשמ ןב תמועל יאקירמא אבא קחשמב םתמחלמב ףתתשנ ונחנא .םחלנ ורובעש דצה תא רחבנ ,קחשמה תליחתב .ביואה תא רוחבל לכונ זא .ליחתי קבאמה תאו קבאמה לע הריזב היהנ ,ןכמ רחאל .ולש תופקתהה תא םוסחלו ביואב עוגפל ךרטצי הנגה תוקינכט ףוקתל יפולח התא .חצנת התא זאו טואאקונ ךותל גאווה תא חולשל אוה רתויב בושחה רבדה