משחק TCS באינטרנט

                                  TCS קחשמ

TCS (TCS):

.תילאוטריו תואיצמ אלא ,היזטנפ אל הזו םיסוטמו עוצעצ תוינוכמ תכלל לולסמה לע .הנטק הבוהצ תינומ איה TCS קחשמב הנימזה הנושארה תינוכמה .השדח תינוכמ חיוורהל ידכ תועבטמ ףוסיא ,ריעה תובוחר ךרד עוסנל ךלש הרזעה םע היהי .ץורימה לש םויה וא הלילה בצמ תא רוחבל לוכי התא .תועבטמ ףוסאלו אוצמל ידכ תוכרדמה לע םיארוקו springboards ןמ ץפוק ,עזג לע בוכרל .רתוי רהמ לבקל ידכ תוריהמ םיסונוב לע גלדל אל .ףסכ ךירצ התא השיגה תא חותפל ידכ לבא ,ריוואה תאו ,ללוכ ,הרובחת לש לודג רחבמ שי