משחק וגל תיב באינטרנט

                                  Lego Guest house Escape קחשמ

וגל תיב (Lego Guest house Escape):

.וגל לש םלועל ךתיא ךלנ טלמיהל החראה תיב וגל קחשמב םויה .החראהה תיב תא תוקנל ךירצ אוהו םיחרוא עיגי בורקב ונלש רוביגה .הז םע ךל רוזענ ונא .תיבה לש םירדחה תא וארי ךסמה לע ונינפל .םמוקמב םניאש םיטירפ אוצמלו תוריהזב םתוא לוקשל ךירצ התא .הטמל תינולחה לא םתוא רורגו םהילע ץחל ,םתוא אצמתש רחאל .קחשמב הרזע תחקל לוכי התא םיישקו תויעב ךל שי רשאכ םימעפל .תויחנהה יפל לעפו ךסמה לע בורקמ לכתסת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות