משחק כירורגיה רגל באינטרנט

                                  Leg Surgery קחשמ

כירורגיה רגל (Leg Surgery):

.לגרב םומ םע רוחב לע לועפל בייח ןקחשה .היעבה עצבמ ךלהמב לטובי לבא ,םיאלמ םייח להנל לוכי אל סינד לגר ךרואב לדבהה ללגב .תוקד 6 קר ןתינ רשא ,ומצע עצבמה לע הנכה לע רפסמו דעצ םירחא תויקחשמה טוריפב דעצ .רדרדימ הלוחה לש ובצמ תרחא ,תואיגש שולש שרוי הרקמ םושב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות