Burger Mania קחשמ

מהאונייה בורגר (Burger Mania):

.םירגרובמה רוכמת איה םש ,ףוחה לע הפקה תיב תא חתפ פיליפ .םוקמ רכמנ אל אוהו ,ךירכ לוכאל הצר דימת אוה ,הדגה ךרואל הכילה תעב ,ינפל יכ ,הז .םיעט רגרובמה לוכאל ,בער ,םילוכי םלוכ וישכע .םינוש םיכירכ ןכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות