משחק ינימ ףקמ באינטרנט

                                  Mini dash קחשמ

ינימ ףקמ (Mini dash):

?רצק קחרמ ץורל לוכי התא רהמ המכ ?הזה ץורימב םיברעתמ ןיידע שי םאו .ןמז תוחפב תוחפש הבוהצה הציר תינחרט המר רוזעל ךירצ התא קחשמה ינימ שאד .רשפאה לככ הליעי הרוצב המרה תא םילשהל ידכ ךסמבש תוארוהה יפל לעפ .יפואה תדלקמב םיצחה ידי לע להונמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות