Extreme Drift קחשמ

טפירד םירטסקא (Extreme Drift):

.טפירד םירטסקא קחשמב לולסמה לע תילמיסקמ תויוריהמב עוסנל ךירצ התא יכ ,םיינוציק .רתויב בוטה לולסמה לע ראשיהלו תוינוכמה תחא רוחבל ךירצ ץורמה תליחת ינפל .וכלהמ תא ליחתהלו לולסמל תכלל ,הז ירחא .טלשנ ףחסיהל םכבכר תרתוומ ,תוהובג תויוריהמב תורות תושעל ךירצ התא ,ץורימה ךלהמב .לולסמ לכ לש רבעמל ךרוצ שי יכ תודוקנ לבקת הזכ ףחרמ רובע .טפירד םירטסקא קחשמב רתוי רהמ תוינוכמ גישהל היהי ןתינ הבש ,ףסכה תא לבקמ תייה , .יוארכ רבגתהל וכרטצת רשא ,תושק תוינפ לש לודג רפסמ ךל ןיכי שדח לולסמ לכש הדבועל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות