משחק הזלא םע הגוע דלומ גח לושיב באינטרנט

                                  Cooking Christmas Cake with Elsa קחשמ

הזלא םע הגוע דלומ גח לושיב (Cooking Christmas Cake with Elsa):

?רתוי תומיעט תיב תרצות תוגוע תויהל לוכי המ .דלומה גח תגוע לושיבב ןמא תתיכ ךל הארמ הזלא הזה קחשמב .רוטידנוק התווח איה יכ ,הלש תוצעהו םיפיטה לכ בישקא .המיעט הגוע לע לבקת רבד לש ופוסב רדסב ועצבת םא .הארשהו חוכ ,םירמוח ,םירצומ ןווגמ ךרטצת .בוט חור בצמו בשחמה רבכע תרזעב לוכי התאש תומישמה לכ םע דדומתהל !ונהת