משחק רדראילימ רנוילמ באינטרנט

                                  Millionaire to Billionaire קחשמ

רדראילימ רנוילמ (Millionaire to Billionaire):

.דראילימ דע ותוא לידגהלו חתפל ידכ - ךלש המישמה ,ןוהה לדוגל בל לש ותושרל ןוילימ .חוור םומיסקמ לבקל ידכ םיעוציבה תא ץיאהל ,תוליעיה תא רפשל ,רפשל ןמזה לכ ,רוציי .ילאוטריווה בחרמב ךלש תלוכיה םיקסע ןיגפהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות