משחק לזנופר תכיסנ ילענ בוציע באינטרנט

                                  Design Rapunzel's Princess Shoes קחשמ

לזנופר תכיסנ ילענ בוציע (Design Rapunzel's Princess Shoes):

.דואמ הבושח המישמ ךל שי םויה .הבוהאה לזנופר לש לענה רוציל ךילע .תונכשה תוצראמ םירירגש ויהי רשא םינפ תלבק הלש הינטירבב םויה .הלוכ הכלממב קר בוט בצעמ התא יכ הז תא ךל התנפ הכיסנ .רמוחב הדובעה תא עצבל ליחתהלו הציקס רייצל ,לענ לדומ תא םירת .ךב יולת לכה הז ,חטשה ינפ לש םקרמהו עבצה .הנומתה תא םימילשמ טלחהב םינטק םיטושיק .הלועמ םעט ךל שיש חוטב ינא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות