משחק רטיסיבייב ינסיד יברב באינטרנט

                                  Barbie Disney Babysitter קחשמ

רטיסיבייב ינסיד יברב (Barbie Disney Babysitter):

.תילאיצנטופ תלפטמ ליבקמב יכ יברב יפויה דיקפתב התא םויה .הדובעל ץורל שי םהלש אמא ךיא לע תורוחב יתש םע תבשל תופיחדב ןמוז הז .םיבוהצ םיזוורב ןובס תועוב םע היטבמאב קונית תונקל אוה ךלש הדובעב .ןנגוסמ בוציעב םימיסקמ תונורא םהל שי ,םידליה תא שיבלהלו רדחה תא רתאל ,אבה בלשב .יתימא ןעוצקמ התא ,רעיל ץוחמ התאש בשוח ינא