משחק טמחש לדגמ באינטרנט

                                  Chess Tower קחשמ

טמחש לדגמ (Chess Tower ):

.ףוקתל אבצ ףוסיאו טמחש אנקמ רתסב הכורא הקמד .טמחש תכלממ לש הירוטירטל רבעו ףוקתל וטילחה םה ףוסבל .הפקתהה תא ףודהל ידכ םילדגמ שוגפל םתוא ףושח .בהז תועבטמ רובע הז תא הנוק ,אבצה טמחש ילדגמ שדחל .חטשב הקמד שובכל אלו ךלמה לע ןגהל בייח התא .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות