משחק תוינקל ךלוה הכיסנ אמא באינטרנט

                                  Mommy Princess Go Shopping קחשמ

תוינקל ךלוה הכיסנ אמא (Mommy Princess Go Shopping):

.תוינק אוה תודומחה תוכיסנה יתש לש תובוהאה תויוליעפה תחא .לב לזנופר רתויב םינהמה םיביבחתה דחא הז - תוינק עסמ ,אמא םיקסוע םיריעצ םידלי ד .קנע ןוינקל תכלל תודומחה תורבחה יתש תוינקל ךלוה הכיסנ אמא קחשמ .םעט לכל םידגב אוצמל לוכי התא .הקונית רובעו הרובע םישדח םידגב תונקל םיקיטובה תכלל לוכי התא הכיסנ לכ םע .$ 1,000 לכ ךתיא הנייהת תונבה .תולמש יתש הנוק התא םא ,קית םיילענ קיפסמ ךל שי םא בושחל ,לכה הנוק התאש ינפל זא .תאצל אל התא תונחל םידליל תושדח תופילח ןיא ןכלו ,םהידלי שבלתהל םיבהוא םהו .תוינק לע אמא-הכיסנה קחשמב טושפ יד אוה תורענל הלמש תונקל .םידגב ילתמ םע לפטלו ,םידגב תונחל סנכיהל ולכות .הכיסנה לע תוסנל והשמ בהוא התא םא .תונקל - רותפכה לע ץוחלל טושפ ,הזה רבדה תיב לש יפויה תא איבהל ידכ .םיפי םירבד לבקלו ףסכ איצוהל - תוינק תוהמש - הז לבא ,ףסכ תצק םלעיי ךלש ןובשחהו .םידלי וא םינב ידגב לש השדח הריחב תושעל ןמז לכו בר ןמז תויהל הלוכי תוינק לע אמ .לק ללכב קחשל ידכ דיינה ןופלטב .אל ,ילאוטריו תורמל ,תוינקה לע דעצמה בוכיעל תוביסה ,ןכל .ןוינקל לויטל ףסכ הברה איצוהל לגוסמ תיתימא הנפוא ומכ שיגרמ ינא .המרעה תושעל וא תרופסתה תא תונשל הלש יפואה חולשל עונמל ידכ רבד םוש ןיא ,יפוי י