משחק ףיילאיר הכיסנה םיה תב תוינק באינטרנט

                                  Princess Mermaid Realife Shopping קחשמ

ףיילאיר הכיסנה םיה תב תוינק (Princess Mermaid Realife Shopping):

.תננגוסמ הרוצב שבלתהל תבהוא דימתו דואמ הלודג תיטסיתנפוא איה הנא .ףיילאיר םיה תב הכיסנה תוינק קחשמב הל רוזעתו םישדח םירבד המצעל ת .דובעלו הלש דיינה בשחמה דיל תבשל ךרטצת הדליה ,לכ םדוק .תורטש ףוסאל ידכ םהילע ץוחלל וכרטצתו בשחמהמ ואצי ףטש תורטש דציכ .תונחל רובעת ,םיוסמ םוכס תרבצש רחאל .םיפסונ םירזיבאו םיקית ,םינוש םירבד תוארל ולכות ךסמה לע םכלומ ןא .םתוא שוכרל ךכו םתרחבש םיטירפה לע ץוחלל םכילע היהי