משחק םירפסמה תא תוהזל סובה קונית באינטרנט

                                  Boss baby spot the numbers קחשמ

םירפסמה תא תוהזל סובה קונית (Boss baby spot the numbers):

תושו קפסל הרבחה דגנ המיזמ ףושחל לגוסמ ,יניצר דלי םע שוגפ .ןוסא עונמל לגוסמ אוה ונלש רוביגה תאו ,ץראה רודכ ינפ לע איה הבהא לסחל ןנכתמ הר .ךלש לופיטהו ,רוק ןמנמש ןודלי דחה יולת םלועה רדס .רבכעה םע םתוא ריסהלו תלדגמ תיכוכז תרזעב םירתסומ םירפסמה לכ תא אצמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות