משחק יבייב סוב םוליצ באינטרנט

                                  Baby Boss Photo Shoot קחשמ

יבייב סוב םוליצ (Baby Boss Photo Shoot):

!םיניינעל רזוח םסרופמהו ןטקה סובה ןפחר .סוב סוב לש םימולצתה קחשמב ול רוזעתו םוליצ תולעפה תרדס רובעל הכי .יפיצפס אשונ רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .הז דצב יולג היהי הרקבה חולו ,ךינפלש ךסמה לע עיפות ךלש תומדה ןכמ .רדסב והארמ תא איבהלו ורעיש תא תושעל ידכב הזה לנאפב שמתשהל וכרטצ .ךמעט יפל ןנגוסמ דגב רחבת ןכמ רחאל .םירחא םירזיבאו םיילענ ופסאת ויתחת