משחק !דעי !דעי !דעי באינטרנט

                                  Goal! Goal! Goal! קחשמ

!דעי !דעי !דעי (Goal! Goal! Goal!):

!קחשמ הרטמל ךמצע תא אצומ התאש ינפל ,רצחב לגרודכ קחשמ ידי לע ,רצחב ןמז קיפסמ תי !הרטמ !הרטמ .הז הסונמ רעוש םירעהל ידכ םירושיכה לכ תא ךרטצת ןאכ יכ .ינשה תא ךכ רחאו ,תחא הניפב הריגס ,רעשה ךרואל ענ דימת רעושה .ףשחיי רעשה לש הזה קלחה הבש םעפ לכב תוכהל עגרה תא רוחבל ךל עיצמ ,רעשה לומ םייו !קחשמה וז הרטמ רובע !הרטמ !הרטמ .ילאמשה רבכעה רותפכ לע ץוחלל ךירצ התא .העפשה לש חוכ ידי לע בוש ץוחלל ךירצ םג התא ,ןכמ רחאל דימ .ךלש ףורגאה ףקשמה ,רעשה לש הז קלחל רוזחל ןמז יל היה אל רעושה יכ רהמ ךכ לכ הז ת !הגרדהב הרטמ קחשמ ,ןבומכ !הרטמ !הרטמ .טושפ ךכ לכ אל אוה ונוצר םירעהל ו רהמ רובעי רעושה .רעושה יכ רודכה תא המיתסה רובע שדח איש תעבק התאש דע הגרדהב המידק עונל ,הזה ליג .הלחתההמ ולש הריירקה תא ליחתהל ךל היהת אלו רצעית תאזה תרצעה זא ,ךלש הרטמה עיתר !קחשמ תרטמ !הרטמ !הרטמ .HTML5 תונכת תפש ידכ דיינ ןופלט וא טלבאטה תודוה לע תושעיהל הלוכי איה ךכ ,רתוי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות