משחק םירפסמה תא אוצמל תוומה תורצואו רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter and the deathly Hallows Find the Numbers קחשמ

םירפסמה תא אוצמל תוומה תורצואו רטופ יראה (Harry Potter and the deathly Hallows Find the Numbers):

.רטופ יראה םסרופמה ריעצה םסוקה לש םימוליצה םיאבה םיכורב .םיפסונ םירפסמ לש ירי לש םוקמה תא תוקנל ךירצ התא ,םהיתויעב לש תוישארה תויומדה .בקעמ ישנאו םינקחשה ידגב לע תועוקת ,םיניינב תותיזח לע םירזופמ םה .יוצרה אל םצעב תעגופ אל הקירזה תא יכ ,יחרכה הז .הנווכב אלש ידכ קר םהל תוארהל ךירצ אל התא זא ,הברה םירמוא םסקה ירפסמ