משחק סטרווגוה םיטנדוטסה תנוכמ באינטרנט

                                  Hogwarts Student Maker קחשמ

סטרווגוה םיטנדוטסה תנוכמ (Hogwarts Student Maker):

.םיטנדוטסל םידמ רוציל ןמזוה עיגה סטרווגוהב םימסקה הימדקאהמ .הפי הרוצ רוצילו ףאפלפה ,ולקנבייר ,ןיר'תילס ,רודניפירג :לגס רחב .לברוסמו ןשוימ ךכ לכ הארנ אלו חונ תויהל ךירצ הז .תומילג שובלל ןווכתמ וניאו הנורחאה הנפואה יפ לע שבלתהל םיבהוא תונב המוסק תונמא