משחק Realife ונבר השמ תרפ תוינק באינטרנט

                                  Ladybug Realife Shopping קחשמ

Realife ונבר השמ תרפ תוינק (Ladybug Realife Shopping):

.םישדח םידגב רחא שופיח - הלש תויתנפואה תואקתפרההו הרענה םיכחמ קר ,לעה רוביג יד .םישדח םידגב תונקל ןמזה הז ,תויתנפוא תולמש רסח הלש ןוראב המצע תא האצמ לב .תושדח םיילענו הלמש תושעל ידכ בשחמה דיל תבשייתמ המזוי תשאו שורד ףסכ לש השיכרה .תושובלת לש רחבמ םע דליה רוזעלו תורטש ףוסאל תוריהמב