משחק ההובג תצלפמ ךפהמ באינטרנט

                                  Monster High Makeover קחשמ

ההובג תצלפמ ךפהמ (Monster High Makeover):

.ןמז לכ םהלש הארמה הפוצ איה םהמ דחא לכו ,תוצלפמה ס"יב ארונ הנפואה תיבמ תונבה , .רפסה תיבב אבה םידומילה םויל ןנוכתהל ידכ םידימלתה דחא רוזעל ידכ תונמדזהה תא ךל .היצמרופסנרט לש ךילהת רובעי אוה םש ,ומצע רפסה תיבל תכלל ךירצ התא הז ליבשבו .רתויב ןווגמה רופיאה תועצמאב ,ןפ תורענ התא קוסע היהי ךירצ ,תישאר .שרגמה לע דחוימ למס תועצמאב ,השובל הריחבב ךישמהל זאו .םלשומ טושפ האריי ונלש Monstritsa וילעש עקרה תא רוחבל וחכשת לא זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות